Ορθή Γεωργική Πρακτική: Η σύγχρονη «Βίβλος» του Παραγωγού

Τα τελευταία χρόνια η υπερεντατική γεωργία με την αυξημένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων οδήγησε στη ρύπανση του περιβάλλοντος, ενώ η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων οδήγησε με τη σειρά της στην αδυναμία της παραγωγικότητας των εδαφών. Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την παραγωγή και κατανάλωση ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, σε συνδυασμό με την έντονη υποβάθμιση που υφίσταται το περιβάλλον οδήγησαν στην καθιέρωση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Στην πράξη, η Ορθή Γεωργική Πρακτική περιλαμβάνει μια σειρά μεθόδων τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν οι αγρότες με σκοπό να προστατεύσουν την υγεία των ίδιων και των καταναλωτών των προϊόντων που παράγουν, όπως επίσης και το περιβάλλον. Η Ορθή Γεωργική Πρακτική είναι μια εναλλακτική της συμβατικής γεωργίας, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική και περιορισμένη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ελεγχόμενη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων εκ μέρους του παραγωγού.

Στα πλαίσια της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ο γεωργός οφείλει να παραμένει συνεχώς ενημερωμένος και να εκπαιδεύεται κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις τεχνικές και τις μεθόδους που απαιτούνται. Ακόμα, είναι απαραίτητη η εφαρμογή των πρακτικών αυτών και ο εντατικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την επιλογή της καλλιέργειας και του χωραφιού ως τη συγκομιδή.

Οι γεωργοί που ακολουθούν την Ορθή Γεωργική Πρακτική στις καλλιέργειες τους, πέραν του ότι προστατεύουν την προσωπική τους υγεία, έχουν και σημαντικά οικονομικά οφέλη. Αυτά προέρχονται κυρίως από την μείωση του κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών, ενώ η πιστοποίηση Ορθής Γεωργικής Πρακτικής μπορεί να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο διαφήμισης για τα προϊόντα του.

Από τη μεριά της κοινωνίας και των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια έντονη ευαισθητοποίηση γύρω από τα τρόφιμα που καταλήγουν στο τραπέζι όλων μας. Οι καταναλωτές πλέον, πέρα από τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά που επιζητούσαν ως τώρα (χαμηλή τιμή, γεύση κλπ), δίνουν μεγάλη σημασία σε χαρακτηριστικά όπως είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων αλλά και η παραγωγή τους με σεβασμό προς το περιβάλλον. Αυτή η τάση του καταναλωτικού κοινού, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές πιέσεις της εποχής μας οδήγησαν στη θέσπιση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, που σαν σκοπό έχει την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτή και του παραγωγού, καθώς και την παραγωγή προϊόντων κορυφαίας ποιότητας, με πλήρως καταγεγραμμένη τη διαδικασία της παραγωγής τους.

Η Ορθή Γεωργική Πρακτική βασίζεται αποκλειστικά στην παραγωγή προϊόντων τα οποία είναι πιστοποιημένα με το πρωτόκολλο GLOBAL G.A.P., καθώς το ζήτημα της ποιότητας των προϊόντων μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη ανασφάλεια στους καταναλωτές. Το GLOBAL G.A.P. πρόκειται για ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο εμπορικό πρωτόκολλο, σχεδιασμένο από τη διεθνή συνεργασία ευρωπαϊκών αλυσίδων λιανεμπορίου και αγροτικών φορέων, έτσι ώστε να προκύψει ένα μοντέλο ορθής καλλιεργητικής πρακτικής που θα μπορεί να εφαρμοστεί διεθνώς.

Στόχος της δημιουργίας του πρωτοκόλλου GLOBAL G.A.P. είναι η αναγνώριση και προβολή στις διεθνείς αγορές τροφίμων, των προϊόντων που διαθέτουν τα standards ασφάλειας και ποιότητας που απαιτεί η Ορθή Γεωργική Πρακτική. Γενικότερα, με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται η εφαρμογή της καλύτερης πρακτικής στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, που δίνουν έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων στο χωράφι.

Ο  Αγρόκηπος Χαλβατζή, διατηρώντας σταθερές τις αξίες που πρεσβεύει, έχει θέσει ως βασικό άξονα της στρατηγικής της τη διάθεση στην αγορά προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας. Για το λόγο αυτό, εξασφαλίζει την εφαρμογή των μεθόδων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής κατά την παραγωγή, συσκευασία και διάθεση όλων των προϊόντων της.

Τα λαχανικά του Αγρόκηπου Χαλβατζή καλλιεργούνται σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραγωγής αγροτικών προϊόντων GLOBAL G.A.P. και φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση στη συσκευασία τους. Η πιστοποίησης αυτή εξασφαλίζει την αγνότητα και ποιότητα των λαχανικών της, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την υγεία των παραγωγών με τους οποίους συνεργάζεται και φυσικά συνεισφέρει στην αειφορία της ελληνικής γης, θέτοντας τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον.

Μετάβαση στο περιεχόμενο